Validate form Modal Bootstrap với jQuery Ajax

Có một bạn hỏi cách validate form modal trong Bootstrap nên mình viết một bài và quay luôn video để hướng dẫn cách làm, chức năng này đã được trình bày ở các bài trước rồi nhưng theo yêu cầu thì mình viết thêm một bài nữa.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tạo form đăng ký thành viên với Modal Bootstrap

Để tiện việc Support thì mình sẽ hướng dẫn cách Validate form đăng ký thành viên có tên là modal.php với nội dung như sau.

 


<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Bootstrap Validation</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="https://phpbbvietnam.com/public/cdn/bootstrap/v3.3.6/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
    <script language="javascript" src="https://phpbbvietnam.com/public/cdn/jquery/jquery-2.2.0.min.js"></script>
    <script language="javascript" src="https://phpbbvietnam.com/public/cdn/bootstrap/v3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style>
      .row{
        margin-bottom: 10px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">

      <!-- Button -->
      <button class="btn" data-toggle="modal" data-target="#myModal">Popup</button>

      <!-- Modal -->
      <div id="myModal" class="modal fade" role="dialog">
        <div class="modal-dialog">

          <!-- Modal content-->
          <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
              <h4 class="modal-title">ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
              <div class="row">
                <div class="col-md-5">Username</div>
                <div class="col-md-7">
                  <input type="text" id="username" />
                </div>
              </div>
              <div class="row">
                <div class="col-md-5">Password</div>
                <div class="col-md-7">
                  <input type="text" id="password" />
                </div>
              </div>
              <div class="row">
                <div class="col-md-5">Email</div>
                <div class="col-md-7">
                  <input type="text" id="email" />
                </div>
              </div>
              <div class="row">
                <div class="col-md-5">Fullname</div>
                <div class="col-md-7">
                  <input type="text" id="fullname" />
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="alert alert-danger hide">

            </div>
            <div class="alert alert-success hide">

            </div>
            <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-default" id="register-btn">Đăng ký</button>
              <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

 

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bạn có thể XEM DEMO để thấy rõ hơn.

Bạn cần chú ý đoạn code HTML sau:

 


<div class="alert alert-danger hide">

</div>

 

Đây là đoạn code mình dùng để hiển thị thông báo lỗi nên ban đầu load lên nó sẽ được ẩn bằng cách thêm class hide.

Và đoạn code HTML sau:

Read More:   Kỹ thuật xử lý hàng đợi khi gửi ajax

 


<div class="alert alert-success hide">

</div>

 

Đây là đoạn code dùng hiển thị thông báo đăng ký thành công.

2. Tạo file xử lý truy vấn CSDL 

Bây giờ ta cần tạo một file register.php để validate thông tin username và email trong CSDL xem đã tồn tại hay chưa, sau đó trả kết thông báo thành công hay thất bại để biết được thông tin hợp lệ hay không.

Trong file này chúng ta sẽ thực hiện 6 bước. Nhưng tóm lại bạn sẽ thực hiện 2 bước chính đó là validate data và insert data.

Trước tiên ta cần tạo một database demo và một tables users như sau:

 


CREATE DATABASE `demo`;

USE `demo`;

DROP TABLE IF EXISTS `users`;

CREATE TABLE `users` (
 `username` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `password` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `email` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `fullname` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

 

Tiếp theo bạn viết nội dung của file register.php như sau:

 


// Biến trả kết quả về cho người dùng
// dựa vào key error để nhận biết có lỗi hay không
$errors = array(
  'error' => 0
);

// BƯỚC 1: LẤY THÔNG TIN
$username  = isset($_POST['username']) ? trim($_POST['username']) : '';
$password  = isset($_POST['password']) ? trim($_POST['password']) : '';
$email   = isset($_POST['email'])  ? trim($_POST['email'])  : '';
$fullname  = isset($_POST['fullname']) ? trim($_POST['fullname']) : '';

// BƯỚC 2: VALIATE THÔNG TIN ĐƠN GIẢN
if (empty($username)){
  $errors['username'] = 'Bạn chưa nhập tên đăng nhập';
}

if (empty($password)){
  $errors['password'] = 'Bạn chưa nhập mật khẩu';
}

if (empty($email)){
  $errors['email'] = 'Bạn chưa nhập Email';
}


// BƯỚC 3: KIỂM TRA CÓ LỖI KHÔNG, NẾU CÓ LỖI THÌ TRẢ VỀ LUÔN, CÒN KHÔNG THÌ TIẾP TỤC KIỂM TRA
if (count($errors) > 1){
  $errors['error'] = 1;
  die (json_encode($errors));
}


// BƯỚC 4: KẾT NỐI CSDL VÀ KIỂM TRA THÔNG TIN
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'demo');
if (!$conn){
  $errors['connect_db'] = 'Không thể kết nối đến database';
}

$username = addslashes($username);
$email = addslashes($email);

$sql = "SELECT * "
    . "FROM USERS "
    . "WHERE username="".addslashes($username)."" "
        . "OR email="".addslashes($email).""";

$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (!$result){
  $errors['sql_db'] = 'Lỗi câu truy vấn SQL';
}

if (mysqli_num_rows($result) > 0)
{
  $row = mysqli_fetch_assoc($result);
  if ($row['username'] == $username){
    $errors['username'] = 'Tên đăng nhập đã tồn tại';
  }
  if ($row['email'] == $email){
    $errors['email'] = 'Email đã tồn tại';
  }
}

// BƯỚC 5: TRẢ KẾT QUẢ VỀ NẾU CÓ LỖI
if (count($errors) > 1){
  $errors['error'] = 1;
  die (json_encode($errors));
}

// BƯỚC 6: LƯU VÀO CSDL
$sql = "INSERT INTO users(username, password, email, fullname)".
    " VALUES('".addslashes($username)."','".addslashes($password)."','".addslashes($email)."','".addslashes($fullname)."')";
if (!mysqli_query($conn, $sql)){
  $errors['error'] = 1;
  $errors['sql_db'] = 'Lỗi câu truy vấn SQL';
}

// Trả kết quả cuối cùng
die (json_encode($errors));

 

Read More:   Bài 32: Header Request và Header Response

Mình đã giải thích kỹ trong code rồi nên không giải thích gì thêm. Nếu vẫn khó hiểu thì hãy xem video nhé.

3. Xử lý jQuery Validate thông tin

Bạn bổ sung đoạn Javascript sau vào file chứa Modal.

 


$(document).ready(function(){

  // Khi người dùng click Đăng ký
  $('#register-btn').click(function(){

    // Lấy dữ liệu
    var data = {
      username  : $('#username').val(),
      password  : $('#password').val(),
      email    : $('#email').val(),
      fullname  : $('#fullname').val()
    };

    // Gửi ajax
    $.ajax({
      type : "post",
      dataType : "JSON",
      url : "register.php",
      data : data,
      success : function(result)
      {
        // Có lỗi, tức là key error = 1
        if (result.hasOwnProperty('error') && result.error == '1'){
          var html="";

          // Lặp qua các key và xử lý nối lỗi
          $.each(result, function(key, item){
            // Tránh key error ra vì nó là key thông báo trạng thái
            if (key != 'error'){ 
              html += '<li>'+item+'</li>';
            }
          });
          $('.alert-danger').html(html).removeClass('hide');
          $('.alert-success').addClass('hide');
        }
        else{ // Thành công
          $('.alert-success').html('Đăng ký thành công!').removeClass('hide');
          $('.alert-danger').addClass('hide');

          // 4 giay sau sẽ tắt popup
          setTimeout(function(){
            $('#myModal').modal('hide');
            // Ẩn thông báo lỗi
            $('.alert-danger').addClass('hide');
            $('.alert-success').addClass('hide');
          }, 4000);
        }
      }
    });
  });
});

 

Trong code mình cũng đã giải thích rất kỹ rồi.

Như vậy là bạn đã xây dựng chức năng validate dữ liệu trong Modal Bootstrap thành công rồi đấy.

Hình ảnh đăng ký thành công:

validate form modal bootstrap voi jquery ajax success png

Hình ảnh đăng ký thất bại:

validate form modal bootstrap voi jquery ajax error png

4. Bổ sung phần xử lý thông báo lỗi

Trong bài mình đã thiếu phần ẩn thông báo lỗi khi bật Popup Modal lên nên bạn bổ sung đoạn code sau vào sự kiện $(document).ready() nhé.

 


$('#myModal').on('hidden.bs.modal', function () {
  $('.alert-danger').addClass('hide');
  $('.alert-success').addClass('hide');
});

 

Read More:   Tìm hiểu jquery ajax - jquery căn bản

5. Lời kết

Nếu bạn thắc mắc tại sao không validate nhập thông tin bằng javascript thì đó là vì mình muốn giảm bớt code để bạn dễ hiểu hơn. Tuy nhiên trong PHP mình cũng đã có validate nó rồi nên sẽ an toàn hơn. Nếu bạn thích thì hãy tự viết bổ sung đoạn code đó vào.

Nếu bạn đã đọc qua serie học Ajax trên phpbbvietnam.com thì bài này tương đối dễ với bạn đấy, chủ yếu là ý tưởng thôi.

Danh sách file tải về

https://www.youtube.com/watch?v=-capjDS18qY

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Validate form Modal Bootstrap với jQuery Ajax❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Validate form Modal Bootstrap với jQuery Ajax” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Validate form Modal Bootstrap với jQuery Ajax trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Validate form Modal Bootstrap với jQuery Ajax” posted by on 2022-07-19 12:20:12. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Back to top button