Hàm mysqli_fetch_object trong php

Hàm mysqli_fetch_object() sẽ trả về hàng hiện tại của tập hợp các kết quả dưới dạng một đối tượng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_object( $result);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng đại diện cho hàng hiện tại của tập hợp kết quả. Trả về Null nếu không có thêm kết quả được tìm thấy.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_object():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	while ($obj=mysqli_fetch_object($result)){
	    printf("%s (%s)n",$obj->Lastname,$obj->Age);
	}
  // Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_object trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_fetch_object trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_object trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_fetch_object trong php” posted by on 2022-12-14 18:47:59. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_diff trong php
Check Also
Close
Back to top button