Hàm mysqli_fetch_lengths trong php

Hàm mysqli_fetch_lengths() sẽ trả về kích thước của các cột trong bảng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_lengths( $result);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa kích thước của các cột nếu số nguyên đại diện cho kích thước mỗi cột. Trả về False nếu có lỗi xảy ra.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_lengths():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT * FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	$row=mysqli_fetch_row($result);

	// Display field lengths
	foreach (mysqli_fetch_lengths($result) as $i=>$val){
	    printf("Field %2d has length: %2dn",$i+1,$val);
	}

	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_lengths trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_fetch_lengths trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_lengths trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_fetch_lengths trong php” posted by on 2022-12-12 21:32:11. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm is_real trong PHP, cách sử dụng hàm is_real trong PHP
Back to top button