Hàm htmlentities trong php

Hàm htmlentities() sẽ chuyển các kí tự thích hợp thành các kí tự HTML entiies.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Kí thự HTML entiies là các kí tự dùng để hiển thị các biểu tượng, kí tự trong HTML. Ví dụ muốn hiển thị 5 dấu cách, nếu bạn chỉ sử dụng dấu cách bình thường trình duyệt sẽ loại bỏ 4 dấu và chỉ dữ lại 1 dấu cách, muốn hiển thị tất cả bạn sẽ phải sử dụng HTML entiies.

Cú pháp

Cú pháp: htmlentities( $str, $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401, $encoding = ini_get("default_charset");

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

 • $str là chuỗi truyền vào.
 • $flags là tham số mang một trong những giá trị sau:

  • ENT_COMPAT.
  • ENT_QUOTES.
  • ENT_NOQUOTES.
  • ENT_IGNORE .
  • ENT_SUBSTITUTE.
  • ENT_DISALLOWED.
  • ENT_HTML401.
  • ENT_XML1.
  • ENT_XHTML.
  • ENT_HTML5.

 • $encoding là tham số không bắt buộc.

Ví dụ

Code

$html="<html> <head><head>something like this  </html>";
$str = htmlentities( $html, ENT_COMPAT, 'UTF-8')."<br />";
$htmlentity = htmlentities( $str, ENT_COMPAT, 'UTF-8');

echo $str. "<br >";
echo $htmlentity . "<br >";

Kết quả

<html> <head><head>something like this </html><br />
<br />
&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;head&gt;something like this &lt;/html&gt;<br />

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm htmlentities trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm htmlentities trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm htmlentities trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm htmlentities trong php” posted by on 2022-08-30 05:58:45. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fileowner trong php
Back to top button