Insert dữ liệu vào MySQL bằng PHP

Thao tác Insert dữ liệu vào MySQL thường được sử dụng nhất khi bạn lâp trình backend. Ví dụ bạn xây dựng chương trình quản lý sinh viên thì trong admin bạn phải code các chức năng như thêm sinh viên, thêm lớp, thêm khoa, … Tất cả những thao tác này ta gọi là Insert data vào MySQL.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Insert dữ liệu vào MySQL bằng PHP

Đối với MySQL để insert dữ liệu vào table thì ta sẽ sử dụng lệnh Insert, như với PHP ta cũng sử dụng lệnh đó để đưa dữ liệu vào trong MySQL.

Trước tiên chúng ta cần có một Database và table, bạn quay lại bài tạo table bằng PHP để xem cấu trúc database và table mà mình đã học nhé. Và đây chính là câu SQL insert của chung ta.

INSERT INTO News (title, content) 
VALUES ('tieu de', 'noi dung')

Đối với hai fields idadd_date mình không truyền dữ liệu vào là vì id là tăng tự động còn add_date là kiểu timestamp nên nó cũng tự động lấy giờ trong hệ thống để thêm vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Sau đây là 3 cách insert dữ liệu vào trong MySQL bằng cách sử dụng hai bộ thư viện MySQLi và PDO của PHP.

Sử dụng MySQLi Object-oriented:

// Tạo kết nối
$conn = new mysqli('localhost', 'root', 'vertrigo', 'Demo');

// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
  die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
} 

// Câu SQL Insert
$sql = "INSERT INTO News (title, content) 
    VALUES ('tieu de', 'noi dung')";

// Thực hiện thêm record
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Thêm record thành công";
} else {
  echo "Lỗi: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

// Ngắt kết nối
$conn->close();

Sử dụng MySQLi Procedural:

// Tạo kết nối
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'Demo');

// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
  die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}

// Câu SQL Insert
$sql = "INSERT INTO News (title, content) 
    VALUES ('tieu de', 'noi dung')";

// Thực hiện thêm record
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Thêm record thành công";
} else {
  echo "Lỗi: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

// Ngắt kết nối
mysqli_close($conn);

Sử dụng PDO:

try {
  // Tạo kết nối
  $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=Demo", 'root', 'vertrigo');
  
  // Cấu hình exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  
  
  // Câu SQL Insert
  $sql = "INSERT INTO News (title, content) 
      VALUES ('tieu de', 'noi dung')";

  // Thực hiện thêm record
  $conn->exec($sql);

  echo "Thêm record thành công";
} 
catch (PDOException $e) {
  echo $e->getMessage();
}

// Ngắt kết nối
$conn = null;

2. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong ba cách thêm dữ liệu vào database MySQL bằng PHP, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy giá trị ID tăng tự động của record vừa thêm đó.

Read More:   Hàm hash_file trong php

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Insert dữ liệu vào MySQL bằng PHP❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Insert dữ liệu vào MySQL bằng PHP” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Insert dữ liệu vào MySQL bằng PHP trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Insert dữ liệu vào MySQL bằng PHP” posted by on 2022-07-02 12:44:15. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Back to top button