Hàm mysqli_fetch_field trong php

Hàm mysqli_fetch_field() sẽ trả về thông tin một cột dưới dạng một đối tượng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_field( $result);

Trong đó:

 • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng chứa thông tin của một cột trong bảng. Đối tượng bao gồm các thuộc tính:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

 • name – tên cột.
 • orgname – tên gốc của cột( nếu nó được định nghĩa).
 • table – tên bảng chứa cột.
 • orgtable –  tên gốc của bảng( nếu nó được định nghĩa).
 • def – giá trị mặc định của cột.
 • db – tên database.
 • catalog – tên catalog, luôn mang giá trị “def”.
 • max_length – chiều dài tối đa của cột.
 • length – độ dài của cột được xác đinh khi định nghĩa bảng.
 • charsetnr – số kí tự được thiết lập cho cột.
 • flags – bit-flags cho cột.
 • type – kiểu dữ liệu của cột.
 • decimals – giành cho các số nguyên, số thập phân được sử dụng cho cột.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm mysqli_fetch_field():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	// Get field information for all fields
	while ($fieldinfo=mysqli_fetch_field($result)){
		printf("Name: %sn",$fieldinfo->name);
		printf("Table: %sn",$fieldinfo->table);
		printf("max. Len: %dn",$fieldinfo->max_length);
	}
	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_field trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_fetch_field trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_field trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_fetch_field trong php” posted by on 2022-12-09 13:36:55. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm rewind trong php
Check Also
Close
Back to top button