Hàm mysqli_fetch_all trong php

Hàm mysqli_fetch_all() sẽ tìm và trả về tất cả các kết quả của một truy vấn MySQL nào đó dưới dạng một mảng kết hợp.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_all( $result, $result_type);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query(), mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().
  • $result_type là tham số không bắt buộc, quy định kiểu trả về mang một trong các giá trị sau:

    • MYSQLI_ASSOC.
    • MYSQLI_NUM.
    • MYSQLI_BOTH.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mảng kết hợp hoặc mảng liên tục chứa các hàng kết quả.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_all():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";
$result=mysqli_query($con,$sql);

// Fetch all
mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);

// Free result set
mysqli_free_result($result);

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_all trong PHP. – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_fetch_all trong PHP. – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_all trong PHP. – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_fetch_all trong PHP. – ” posted by on 2022-12-06 05:55:45. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strtoupper trong php
Check Also
Close
Back to top button