Hàm mysqli_fetch_fields trong php

Hàm mysqli_fetch_fields() sẽ trả về một mảng các đối tượng đại diện cho thông tin các cột trong bảng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_fields( $result);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các đối tượng đại diện cho thông tin các cột trong bảng. Nếu không có thông tin, hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_fields():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	// Get field information for all fields
	$fieldinfo=mysqli_fetch_fields($result);

	foreach ($fieldinfo as $val){
		printf("Name: %sn",$val->name);
		printf("Table: %sn",$val->table);
		printf("max. Len: %dn",$val->max_length);
	}
	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_fields trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_fetch_fields trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_fetch_fields trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_fetch_fields trong php” posted by on 2022-12-11 17:45:00. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_refresh trong php
Check Also
Close
Back to top button