hàm clearstatcache trong php

Hàm clearstatcache() sẽ xóa bộ nhớ cache về tình trạng file.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Vậy bộ nhớ cache về tình trạng file là gì ? 

Khi bạn sử dụng một trong số các hàm sau: stat(), lstat(), file_exists(), is_writable(), is_readable(), is_executable(), is_file(), is_dir(), is_link(), filectime(), fileatime(), filemtime(), fileinode(), filegroup(), fileowner(), filesize(), filetype(), and fileperms(). PHP sẽ lưu trữ thông tin trả về của các hàm đó vào bộ nhớ tạm để việc thực hiện các lần sau nhanh hơn( tương tự với cache của trình duyệt). Khi muốn xóa các thông tin đã được lưu trữ đó, ta sử dụng hàm clearstatcache().

Cú pháp

Cú phápclearstatcache( $clear_realpath_cache, $filename);

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong đó

  • $clear_realpath_cache là tham số không bắt buộc quy định có nên xóa bộ nhớ của file cụ thể hay không. True nghĩa là có, False là không.
  • $filename chỉ sử dụng khi $clear_realpath_cache mang giá trị True, đường dẫn tới file cần xóa bỏ cache.

Kết quả trả về

Hàm không có kết quả trả về.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net:

Code

$file="output_log.txt";

function get_owner($file)
{
    $stat = stat($file);
    $user = posix_getpwuid($stat['uid']);
    return $user['name'];
}

$format = "UID @ %s: %sn";

printf($format, date('r'), get_owner($file));

chown($file, 'ross');
printf($format, date('r'), get_owner($file));

clearstatcache();
printf($format, date('r'), get_owner($file));

Kết quả

UID @ Sun, 12 Oct 2008 20:48:28 +0100: root
UID @ Sun, 12 Oct 2008 20:48:28 +0100: root
UID @ Sun, 12 Oct 2008 20:48:28 +0100: ross

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm clearstatcache trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm clearstatcache trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm clearstatcache trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm clearstatcache trong php” posted by on 2022-10-28 06:15:33. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng PHP
Check Also
Close
Back to top button