Bài 09: Select dữ liệu MySQL bằng PHP

Câu lệnh select thường dùng để lấy dữ liệu và hiển thị lên website ở cả frontend lẫn backend, đây là câu lệnh thông dụng hay sử dụng nhất trong một website.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong MySQL để lấy danh sách records trong một bảng dữ liệu thì ta sử dụng lệnh select với cú pháp:

SELECT field1, field2 FROM table_name

Bên cạnh đó ta cũng có sử dụng thêm điều kiện where và limit để giới hạn kết quả trả về. Như vậy việc lấy danh sách dữ liệu trong MySQL  bằng PHP thực chất là ta sử dụng PHP để chạy câu truy vấn SQL.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các thao tác lấy dữ liệu với MySQLi.

1. Select data với MySQLi

Chúng ta có hai cách sử dụng đó là sử dụng đối tượng và hàm truyền thống.

Sử dụng MySQLi Object-oriented:

// Kết nối CSDL
$conn = new mysqli('localhost', 'root', 'vertrigo', 'Demo');

// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
  die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
} 

// Câu SQL lấy danh sách
$sql = "SELECT id, title, content FROM News";

// Thực thi câu truy vấn và gán vào $result
$result = $conn->query($sql);

// Kiểm tra số lượng record trả về có lơn hơn 0
// Nếu lớn hơn tức là có kết quả, ngược lại sẽ không có kết quả
if ($result->num_rows > 0) 
{
  // Sử dụng vòng lặp while để lặp kết quả
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "title: " . $row["title"]. " - Content: " . $row["content"]."<br>";
  }
} 
else {
  echo "Không có record nào";
}

// ngắt kết nối
$conn->close();

Sử dụng MySQLi Procedural:

// Kết nối CSDL
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'Demo');

// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
  die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}

// Câu SQL lấy danh sách
$sql = "SELECT id, title, content FROM News";

// Thực thi câu truy vấn và gán vào $result
$result = mysqli_query($conn, $sql);

// Kiểm tra số lượng record trả về có lơn hơn 0
// Nếu lớn hơn tức là có kết quả, ngược lại sẽ không có kết quả
if (mysqli_num_rows($result) > 0) 
{
  // Sử dụng vòng lặp while để lặp kết quả
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "title: " . $row["title"]. " - Content: " . $row["content"]. "<br>";
  }
} 
else {
  echo "Không có record nào";
}

// ngắt kết nối
mysqli_close($conn);

2. Select data với PDO

Chúng ta sẽ sử dụng cơ chế Prepared để truy vấn CSDL.

try {
  // Kết nối CSDL
  $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=Demo", 'root', 'vertrigo');
  
  // Khai báo exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  
  // Sử đụng Prepare 
  $stmt = $conn->prepare("SELECT id, title, content FROM News"); 
  
  // Thực thi câu truy vấn
  $stmt->execute();

  // Khai báo fetch kiểu mảng kết hợp
  $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
  
  // Lấy danh sách kết quả
  $result = $stmt->fetchAll();
  
  // Lặp kết quả
  foreach ($result as $item){
    echo $item['title'] . ' - '. $item['content'];
  }
}
catch(PDOException $e) {
  echo "Lỗi: " . $e->getMessage();
}

// Ngắt kết nối
$conn = null;

3. Lời kết

Sau khi có kết quả trả về thì chúng ta sẽ kết hợp với giao diện HTML để hiển thị ra bên ngoài website. Công đoạn này phụ thuộc vào từng layout nên mình không đưa ra ví dụ minh họa.

Read More:   Bài 08: Cơ chế prepared câu SQL trong PHP

Bài tiếp theo chúng ta sẽ học cách thực hiện lệnh delete dữ liệu với PHP.

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Bài 09: Select dữ liệu MySQL bằng PHP❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Bài 09: Select dữ liệu MySQL bằng PHP” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Bài 09: Select dữ liệu MySQL bằng PHP trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Bài 09: Select dữ liệu MySQL bằng PHP” posted by on 2022-07-12 21:34:23. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Back to top button