md5_file() –

Hàm md5_file() có tác dụng chỉ định một file bất kì để chuyển sang một chuỗi được mã hóa theo tiêu chuẩn MD5(32 bit) , trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu, hàm này khá giống với hàm md5();

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parameters

Cú pháp: string md5_file string $str [, bool $raw_output = false ] )

Trong đó:

  • $str là chuỗi bạn muốn mã hóa
  • $raw_outout có giá trị true hoặc false, mặc định là false:

    • Nếu true: hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân 16 ký tự đã mã hóa
    • Nếu false: hàm trả về chuỗi bình thường gồm 32 ký tự đã mã hóa

# Return Values

Hàm sẽ trả về một chuỗi thập lục phân với chiều dài 32 ký tự (đã mã hóa)

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

# Example

Mã hóa với $row_output = false

<?php
$file="phpbbvietnam.com.txt";
echo md5_file($file, false); // d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
?>

Mã hóa với $row_ouput = true

<?php
$file="phpbbvietnam.com.txt";
echo md5_file($file, true); // ƒaqcoŒôpÔ¯ez(̃ùŽ
?>

Hàm này cũng ít được sử dụng nên mình sẽ không giải thích thêm.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “md5_file() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”md5_file() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “md5_file() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “md5_file() – ” posted by on 2022-08-23 03:49:17. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm ftruncate trong php
Back to top button