in_array() –

# Description

Hàm in_array() trong php dùng để kiểm tra giá trị nào đó có tồn tại trong mảng hay không. Nếu như tồn tại thì nó sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parametes

Cú phápbool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] )

Trong đó:

 • $needle : giá trị cần tìm trong mảng ( bắt buộc phải có )
 • $haystack : mảng mà ta cần kiểm tra ( bắt buộc phải có )
 • $strict : nếu tham số này mà các bạn để TRUE  thì hàm in_array() sẽ kiểm tra giá trị theo đúng kiểu dữ liệu của tham số $needleMặc định là FALSE

# Returns values

Trả về kết quả TRUE nếu giá trị của tham số $needle được tìm thấy trong mảng , trả về FALSE nếu như không tìm thấy

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

# Examples

Sau đây là một số ví dụ liên quan đến hàm in_array() trong PHP. Các ví dụ này ở mức căn bản cho hai trường hợp $strict  = FALSE$strict = TRUE, các bạn tham khảo nhé.

Trường hợp giá trị $strict = FALSE

$message = array("Hoc", "Lap", "Trinh", "Online", "Tai", "phpbbvietnam.com");

if (in_array("phpbbvietnam.com", $message)) {
  echo "Trong mảng có chứa phpbbvietnam.com";
}

// Hoặc

if (in_array("phpbbvietnam.com", $message, FALSE)) {
  echo "Trong mảng có chứa phpbbvietnam.com";
}

Kết quả: Trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ ‘Trong mảng có chứa phpbbvietnam.com

Trường hợp giá trị $strict = TRUE

$numbers = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);

// Ví dụ này không in ra câu thông báo
// lý do là số 1 ta cần kiểm tra có kiểu dữ liệu là string
// mà trong danh sách numbers là kiểu INT nên ko đồng nhất
if (in_array("1", $numbers, true)) {
  echo "Trong mảng có chứa số 1";
}

// Ví dụ này sẽ in ra câu chào vì giá trị cần kiểm tra và giá trị trong mảng
// bằng nhau và cùng kiểu dữ liệu
if (in_array(1, $numbers, true)) {
  echo "Trong mảng có chứa số 1";
}

Hàm này thường được sử dụng rất nhiều trong việc thao tác với mảng trong php.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “in_array() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”in_array() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “in_array() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “in_array() – ” posted by on 2022-08-11 07:48:13. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fpassthru trong php
Back to top button