Hàm touch trong php

Hàm touch() sẽ thiết lập thời gian truy cập và sửa đổi nội dung của file truyền vào. Nếu file chưa tồn tại, nó sẽ được khởi tạo mới.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháptouch( $filename, $time);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $time là thời gian muốn thiết lập, nếu không được truyền vào, hàm sẽ lấy thời gian hiện tại của hệ thống.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thiết lập thành công, ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm touch():

Code

$filename="example.txt";
if (touch($filename)) {
    echo $filename . ' modification time has been changed to present time';
} else {
    echo 'Sorry, could not change modification time of ' . $filename;
}

Kết quả

example.txt modification time has been changed to present time

Sử dụng tham số $time:

Code

// This is the touch time, we'll set it to one hour in the past.
$time = time() - 3600;

// Touch the file
if (!touch('example.txt', $time)) {
    echo 'Whoops, something went wrong...';
} else {
    echo 'Touched file with success';
}

Kết quả

Touched file with success

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm touch trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm touch trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm touch trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm touch trong php” posted by on 2022-11-19 22:11:35. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_fetch_row trong php
Back to top button