Hàm mysqli_options trong php

Hàm mysqli_options() có chức năng thiết lập tùy chọn kết nối bổ sung và nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của kết nối.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm mysqli_options() có thể được gọi nhiều lần để thiết lập nhiều tùy chọn.

Lưu ý: Hàm mysqli_options() nên được gọi sau hàm mysqli_init() và trước hàm mysqli_real_connect().

Cú pháp

Cú phápmysqli_options( $connect, $option, $value);

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.
 • $option là tùy chọn cần thiết lập, mang một trong các giá trị sau:

  • MYSQLI_OPT_CONNECT_TIMEOUT – thời gian kết nối với đơn vị giây.
  • MYSQLI_OPT_LOCAL_INFILE – bật/tắt LOAD LOCAL INFILE.
  • MYSQLI_INIT_COMMAND – lệnh thực hiện sau khi kết nối với MySQL server.
  • MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE – đọc các tùy chọn từ tập tin được đặt tên thay vì tập tin my.cnf.
  • MYSQLI_READ_DEFAULT_GROUP – Đọc các tùy chọn từ nhóm được đặt tên từ my.cnf hoặc tệp được chỉ định trong MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE.
  • MYSQLI_SERVER_PUBLIC_KEY – file RSA được sử dụng với xác thực dựa trên SHA-256.

 • $value là giá trị tương ướng với các $option.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thiết lập thành công các tùy chọn, ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_options():

Code

$con=mysqli_init();
if (!$con){
 die("mysqli_init failed");
}

mysqli_options($con,MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE,"myfile.cnf");

if (!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
 die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_options trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_options trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_options trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_options trong php” posted by on 2022-11-27 11:43:16. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký với php và mysql
Back to top button