Hàm mysqli_multi_query trong php

Hàm mysqli_multi_query() sẽ thực hiện một hoặc nhiều câu truy vấn đối với database, các câu truy vấn được phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy(;).

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_multi_query( $connect, $sql);

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.
 • $sql là chuỗi bao gồm các câu truy vấn được phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy.

Kết quả trả về 

Hàm trả về False nếu thực hiên truy vấn đầu tiên thất bại, ngược lại hàm sẽ trả về True.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_multi_query():

Code

$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql = "SELECT Lastname FROM Persons ORDER BY LastName;";
$sql .= "SELECT Country FROM Customers";

// Execute multi query
if (mysqli_multi_query($con,$sql)){
	do{
	  // Store first result set
	  if ($result=mysqli_store_result($con)) {
	  	// Fetch one and one row
		  while ($row=mysqli_fetch_row($result)){
		    printf("%sn",$row[0]);
		  }
		  // Free result set
		  mysqli_free_result($result);
	  }
  }while (mysqli_next_result($con));
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_multi_query trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_multi_query trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_multi_query trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_multi_query trong php” posted by on 2022-11-24 23:49:12. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm isset trong PHP, cách sử dụng hàm isset trong PHP
Check Also
Close
Back to top button