Hàm mysqli_get_client_stats trong php

Hàm mysqli_get_client_stats() sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin của client.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_client_stats();

Hàm mysqli_get_client_stats() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin của client.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_client_stats():

Code

echo "<pre>";
	print_r(mysqli_get_client_stats());
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [bytes_sent] => 179478
  [bytes_received] => 376981
  [packets_sent] => 2644
  [packets_received] => 8014
  [protocol_overhead_in] => 32056
  [protocol_overhead_out] => 10576
  [bytes_received_ok_packet] => 0
  [bytes_received_eof_packet] => 0
  [bytes_received_rset_header_packet] => 5436
  [bytes_received_rset_field_meta_packet] => 0
  [bytes_received_rset_row_packet] => 12348
  [bytes_received_prepare_response_packet] => 271168
  [bytes_received_change_user_packet] => 73228
  [packets_sent_command] => 1212
  [packets_received_ok] => 0
  [packets_received_eof] => 0
  [packets_received_rset_header] => 604
  [packets_received_rset_field_meta] => 0
  [packets_received_rset_row] => 1071
  [packets_received_prepare_response] => 4020
  [packets_received_change_user] => 2068
  [result_set_queries] => 604
  [non_result_set_queries] => 460
  [no_index_used] => 332
  [bad_index_used] => 0
  [slow_queries] => 0
  [buffered_sets] => 604
  [unbuffered_sets] => 0
  [ps_buffered_sets] => 0
  [ps_unbuffered_sets] => 0
  [flushed_normal_sets] => 0
  [flushed_ps_sets] => 0
  [ps_prepared_never_executed] => 0
  [ps_prepared_once_executed] => 0
  [rows_fetched_from_server_normal] => 1464
  [rows_fetched_from_server_ps] => 0
  [rows_buffered_from_client_normal] => 1464
  [rows_buffered_from_client_ps] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_buffered] => 1028
  [rows_fetched_from_client_normal_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_cursor] => 0
  [rows_affected_normal] => 200
  [rows_affected_ps] => 0
  [rows_skipped_normal] => 1464
  [rows_skipped_ps] => 0
  [copy_on_write_saved] => 1998
  [copy_on_write_performed] => 5390
  [command_buffer_too_small] => 0
  [connect_success] => 110
  [connect_failure] => 0
  [connection_reused] => 0
  [reconnect] => 0
  [pconnect_success] => 48
  [active_connections] => 18446744073709551506
  [active_persistent_connections] => 18446744073709551568
  [explicit_close] => 110
  [implicit_close] => 0
  [disconnect_close] => 0
  [in_middle_of_command_close] => 0
  [explicit_free_result] => 604
  [implicit_free_result] => 0
  [explicit_stmt_close] => 0
  [implicit_stmt_close] => 0
  [mem_emalloc_count] => 1673
  [mem_emalloc_amount] => 319670
  [mem_ecalloc_count] => 5256
  [mem_ecalloc_amount] => 1941100
  [mem_erealloc_count] => 817
  [mem_erealloc_amount] => 73780
  [mem_efree_count] => 7597
  [mem_efree_amount] => 2273574
  [mem_malloc_count] => 6574
  [mem_malloc_amount] => 10108236
  [mem_calloc_count] => 4198
  [mem_calloc_amount] => 593372
  [mem_realloc_count] => 0
  [mem_realloc_amount] => 0
  ...
)

Tham khảo: w3schools.com

Read More:   Hàm timezone_name_get trong php

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_get_client_stats trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_get_client_stats trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_get_client_stats trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_get_client_stats trong php” posted by on 2022-11-21 01:50:37. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Check Also
Close
Back to top button