Hàm mysqli_field_tell trong php

Hàm mysqli_field_tell() sẽ trả về vị trí hiện tại của con trỏ trong tập hợp các kết quả truy vấn.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_field_tell( $result);

Trong đó:

 • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên đại diện cho vị trí hiện tại của con trỏ.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_field_tell():

Code

$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){

 // Get field info for all fields
	while ($fieldinfo=mysqli_fetch_field($result)){
	  // Get field cursor position
	  $currentfield=mysqli_field_tell($result);
	  
	  printf("Column %d:n", $currentfield);
	  printf("Name: %sn", $fieldinfo->name);
	  printf("Table: %sn", $fieldinfo->table);
	}
	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_field_tell trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_field_tell trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_field_tell trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_field_tell trong php” posted by on 2022-11-20 18:09:07. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm is_int trong php
Check Also
Close
Back to top button