Hàm move_uploaded_file trong php

Hàm move_uploaded_file() sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng file truyền vào là một file upload hợp lệ( nghĩa là file đã được upload bởi phương thức PHP’s HTTP POST). Nếu file hợp lệ nó sẽ được di chuyển đến thư mục đã truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmove_uploaded_file( $filename, $destination);

Trong đó:

 • $filename là tên file upload.
 • $destination là thư mục mà file sẽ được chuyển đến.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Nếu $filename không hợp lệ hoặc vì lí do nào đó mà nó không thể di chuyển, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm move_uploaded_file() trên trang chủ php.net:

Code

$uploads_dir="/uploads";
foreach ($_FILES["pictures"]["error"] as $key => $error) {
  if ($error == UPLOAD_ERR_OK) {
    $tmp_name = $_FILES["pictures"]["tmp_name"][$key];
    // basename() may prevent filesystem traversal attacks;
    // further validation/sanitation of the filename may be appropriate
    $name = basename($_FILES["pictures"]["name"][$key]);
    move_uploaded_file($tmp_name, "$uploads_dir/$name");
  }
}

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm move_uploaded_file trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm move_uploaded_file trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm move_uploaded_file trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm move_uploaded_file trong php” posted by on 2022-11-16 05:02:15. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm readfile trong php
Check Also
Close
Back to top button