Hàm isset trong PHP, cách sử dụng hàm isset trong PHP

Hàm isset() sẽ kiểm tra biến đã được khai báo chưa, cũng có thể kiểm tra biến có rỗng không. Nếu biến chưa được khai báo hoặc biến mang giá trị rỗng hàm sẽ trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý:

  • Nếu biến đã được khai báo, nhưng sau đó được loại bỏ bởi hàm unset() khi kiểm tra với hàm isset() sẽ trả về kết quả FALSE.
  • Hàm cũng có thể kiểm tra đối với các phần tử của mảng.

Cú pháp

Cú pháp: isset( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Kiểm tra một biến đơn giản:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$var = null;
if (isset($var)) {
	echo 'this var is set';
}else{
	echo 'this var is not set';
}

Kết quả

this var is not set

Kiểm tra các phần tử trong một mảng:

 

Code

$var = array(
		"php",
		'',
		null,
		35,
		"phpbbvietnam.com"
	);
foreach ($var as $value) {
	if (isset($value)) {
		echo 'this var is set <br />';
	}else{
		echo 'this var is not set <br />';
	}
}

Kết quả

this var is set 
this var is set 
this var is not set 
this var is set 
this var is set 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm isset trong PHP, cách sử dụng hàm isset trong PHP❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm isset trong PHP, cách sử dụng hàm isset trong PHP” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm isset trong PHP, cách sử dụng hàm isset trong PHP trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm isset trong PHP, cách sử dụng hàm isset trong PHP” posted by on 2022-10-08 00:53:06. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm chown trong php
Back to top button