Hàm get_html_translation_table trong php

Hàm get_html_translation_table() sẽ trả về bảng giải thích các kĩ tự html đặc biệt.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápget_html_translation_table( $table = HTML_SPECIALCHARS);

Trong đó:

 • $table là loại bảng mà hàm sẽ trả về, có thể là  HTML_SPECIALCHARS hoặc HTML_ENTITIES.

Ví dụ

Code

$table = get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);
echo "<pre>";
		print_r($table);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  ["] => "
  [&] => &
  [<] => <
  [>] => >
  [ ] => 
  [¡] => ¡
  [¢] => ¢
  [£] => £
  [¤] => ¤
  [¥] => ¥
  [¦] => ¦
  [§] => §
  [¨] => ¨
  [©] => ©
  [ª] => ª
  [«] => «
  [¬] => ¬
  [­] => ­
  [®] => ®
  [¯] => ¯
  [°] => °
  [±] => ±
  [²] => ²
  [³] => ³
  [´] => ´
  [µ] => µ
  [¶] => ¶
  [·] => ·
  [¸] => ¸
  [¹] => ¹
  [º] => º
  [»] => »
  [¼] => ¼
  [½] => ½
  [¾] => ¾
  [¿] => ¿
  [À] => À
  [Á] => Á
  [Â] => Â
  [Ã] => Ã
  [Ä] => Ä
  [Å] => Å
  [Æ] => Æ
  [Ç] => Ç
  [È] => È
  [É] => É
  [Ê] => Ê
  [Ë] => Ë
  [Ì] => Ì
  [Í] => Í
  [Î] => Î
  [Ï] => Ï
  [Ð] => Ð
  [Ñ] => Ñ
  [Ò] => Ò
  [Ó] => Ó
  [Ô] => Ô
  [Õ] => Õ
  [Ö] => Ö
  [×] => ×
  [Ø] => Ø
  [Ù] => Ù
  [Ú] => Ú
  [Û] => Û
  [Ü] => Ü
  [Ý] => Ý
  [Þ] => Þ
  [ß] => ß
  [à] => à
  [á] => á
  [â] => â
  [ã] => ã
  [ä] => ä
  [å] => å
  [æ] => æ
  [ç] => ç
  [è] => è
  [é] => é
  [ê] => ê
  [ë] => ë
  [ì] => ì
  [í] => í
  [î] => î
  [ï] => ï
  [ð] => ð
  [ñ] => ñ
  [ò] => ò
  [ó] => ó
  [ô] => ô
  [õ] => õ
  [ö] => ö
  [÷] => ÷
  [ø] => ø
  [ù] => ù
  [ú] => ú
  [û] => û
  [ü] => ü
  [ý] => ý
  [þ] => þ
  [ÿ] => ÿ
  [Œ] => Œ
  [œ] => œ
  [Š] => Š
  [š] => š
  [Ÿ] => Ÿ
  [ƒ] => ƒ
  [ˆ] => ˆ
  [˜] => ˜
  [Α] => Α
  [Β] => Β
  [Γ] => Γ
  [Δ] => Δ
  [Ε] => Ε
  [Ζ] => Ζ
  [Η] => Η
  [Θ] => Θ
  [Ι] => Ι
  [Κ] => Κ
  [Λ] => Λ
  [Μ] => Μ
  [Ν] => Ν
  [Ξ] => Ξ
  [Ο] => Ο
  [Π] => Π
  [Ρ] => Ρ
  [Σ] => Σ
  [Τ] => Τ
  [Υ] => Υ
  [Φ] => Φ
  [Χ] => Χ
  [Ψ] => Ψ
  [Ω] => Ω
  [α] => α
  [β] => β
  [γ] => γ
  [δ] => δ
  [ε] => ε
  [ζ] => ζ
  [η] => η
  [θ] => θ
  [ι] => ι
  [κ] => κ
  [λ] => λ
  [μ] => μ
  [ν] => ν
  [ξ] => ξ
  [ο] => ο
  [π] => π
  [ρ] => ρ
  [ς] => ς
  [σ] => σ
  [τ] => τ
  [υ] => υ
  [φ] => φ
  [χ] => χ
  [ψ] => ψ
  [ω] => ω
  [ϑ] => ϑ
  [ϒ] => ϒ
  [ϖ] => ϖ
  [ ] =>  
  [ ] =>  
  [ ] =>  
  [‌] => ‌
  [‍] => ‍
  [‎] => ‎
  [‏] => ‏
  [–] =>
  [—] => —
  [‘] => ‘
  [’] => ’
  [‚] => ‚
  [“] => “
  [”] => ”
  [„] => „
  [†] => †
  [‡] => ‡
  [•] => •
  […] => …
  [‰] => ‰
  [′] => ′
  [″] => ″
  [‹] => ‹
  [›] => ›
  [‾] => ‾
  [⁄] => ⁄
  [€] => €
  [ℑ] => ℑ
  [℘] => ℘
  [ℜ] => ℜ
  [™] => ™
  [ℵ] => ℵ
  [←] => ←
  [↑] => ↑
  [→] => →
  [↓] => ↓
  [↔] => ↔
  [↵] => ↵
  [⇐] => ⇐
  [⇑] => ⇑
  [⇒] => ⇒
  [⇓] => ⇓
  [⇔] => ⇔
  [∀] => ∀
  [∂] => ∂
  [∃] => ∃
  [∅] => ∅
  [∇] => ∇
  [∈] => ∈
  [∉] => ∉
  [∋] => ∋
  [∏] => ∏
  [∑] => ∑
  [−] => −
  [∗] => ∗
  [√] => √
  [∝] => ∝
  [∞] => ∞
  [∠] => ∠
  [∧] => ∧
  [∨] => ∨
  [∩] => ∩
  [∪] => ∪
  [∫] => ∫
  [∴] => ∴
  [∼] => ∼
  [≅] => ≅
  [≈] => ≈
  [≠] => ≠
  [≡] => ≡
  [≤] => ≤
  [≥] => ≥
  [⊂] => ⊂
  [⊃] => ⊃
  [⊄] => ⊄
  [⊆] => ⊆
  [⊇] => ⊇
  [⊕] => ⊕
  [⊗] => ⊗
  [⊥] => ⊥
  [⋅] => ⋅
  [⌈] => ⌈
  [⌉] => ⌉
  [⌊] => ⌊
  [⌋] => ⌋
  [⟨] => ⟨
  [⟩] => ⟩
  [◊] => ◊
  [♠] => ♠
  [♣] => ♣
  [♥] => ♥
  [♦] => ♦
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm get_html_translation_table trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm get_html_translation_table trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm get_html_translation_table trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm get_html_translation_table trong php” posted by on 2022-08-30 02:20:57. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_values trong php
Check Also
Close
Back to top button