Hàm fseek trong php

Hàm fseek() sẽ đặt vị trí cho con trỏ tệp tin của file được truyền vào. Vị trí mới sẽ được tính bằng số byte của các kí tự tính từ đầu file.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfseek( $handle, $offset, $option);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bằng hàm fopen().
  • $offset là vị trí con trỏ tệp tin sẽ đến.
  • $option là tham số mang 1 trong các giá trị sau:

    • SEEK_SET: vị trí $offset tính bằng bytes.
    • SEEK_CUR: vị trí sau cùng sẽ bằng vị trí hiện tại + $offset.
    • SEEK_END: vị trí sau cùng sẽ bằng vị trí cuối của file + $offset.

Kết quả trả về

Hàm fseek() sẽ trả về 0 nếu thành công, nếu thất bại hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm fseek():

Code

$fp = fopen('test.txt', 'r+');
echo ftell($fp) ." <br />";
fseek($fp, 5);
echo ftell($fp);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm fseek trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm fseek trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm fseek trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm fseek trong php” posted by on 2022-11-10 03:03:13. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm copy trong php
Check Also
Close
Back to top button