Hàm file_get_contents trong php

Hàm file_get_contents() sẽ đọc nội dung của file thành một chuỗi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfile_get_contents( $filename, $use_include_path , $context , $offset , $maxlen);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần đọc.
  • $use_include_path là tham số, quy định có sử dụng hằng số FILE_USE_INCLUDE_PATH làm môi trường tìm kiếm file hay không. Từ PHP 5.0.0 đến nay, $use_include_path sẽ mang hai giá trị FILE_USE_INCLUDE_PATH  hoặc NULL.
  • $context  là kết quả trả về của hàm stream_context_create(), nếu bạn không cần sử dụng ngữ cảnh tùy chỉnh có thể bỏ qua tham số này.
  • $offset là vị trí bắt đầu đọc, nếu mang giá trị âm, việc đọc sẽ bắt đầu từ cuối file. nếu không được truyền vào, việc đọc sẽ bắt đầu từ đầu file.
  • $maxlen là chiều dài tối đa mà hàm sẽ đọc. Nếu không truyền hàm sẽ đọc đến cuối file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi là dữ liệu đọc được từ file.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Một số trường hợp sử dụng hàm file_get_contents():

Code

file_put_contents('test.txt', 'this is a test');
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt'). "<br />";
//đọc từ vị trí số 5 và lây 4 kí tự
echo file_get_contents('test.txt', null, null, 5, 4). "<br />";
//đọc từ cuối file và lây 4 kí tự
echo file_get_contents('test.txt', null, null, -1, 4). "<br />";

Kết quả

this is a test
is a
this

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm file_get_contents trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm file_get_contents trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm file_get_contents trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm file_get_contents trong php” posted by on 2022-11-04 16:19:02. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm gmmktime trong php
Back to top button