Hàm file trong php

Hàm file() sẽ đọc nội dung của file truyền vào thành một mảng, mỗi dòng của file sẽ là một phần tử của mảng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfile( $filename, $flag);

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn đến file cần đọc nội dung.
 • $flag là tham số không bắt buộc, mang một trong các giá trị sau:

  • FILE_USE_INCLUDE_PATH : tìm kiếm file trong include_path.
  • FILE_IGNORE_NEW_LINES : không thêm dòng mới vào cuối mỗi phần tử của mảng.
  •  FILE_SKIP_EMPTY_LINES : bỏ qua những dòngtrống.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mảng liên tục với mỗi phần tử là 1 dòng trong nội dung file truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm file():

Code

$filename="index.php";
file_put_contents('test.txt', "This is a test.
	this is a example example.
	this is a newline."
);
//đọc toàn bộ file
$file = file('test.txt');
echo "<pre>";
	print_r($file );
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => This is a test.

  [1] => this is a example example.

  [2] => this is a newline.

)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm file trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm file trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm file trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm file trong php” posted by on 2022-11-04 19:46:01. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 03: Ứng dụng Chat Ajax - Đăng ký - đăng nhập
Check Also
Close
Back to top button