Hàm chmod trong php

Hàm chmod() sẽ thay đổi quyền đối với các đối tượng người dùng của file được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápchmod( $filename, $mode);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn đến file.
  • $mode là quyền mới đối với các đối tượng người dùng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Một số ví dụ về hàm chmod():

Code

// chủ file được quyền đọc và viết, mọi người khác không có quyền.
chmod("/somedir/somefile", 0600);

// chủ file được quyền đọc và viết, mọi người khác có quyền đọc.
chmod("/somedir/somefile", 0644);

// chủ file có mọi quyền, mọi người có quyền đọc và thực thi.
chmod("/somedir/somefile", 0755);

// chủ file có mọi quyền, mọi người cùng nhóm với chủ file có quyền đọc
và thực thi, người khác không có quyền
chmod("/somedir/somefile", 0750);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm chmod trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm chmod trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm chmod trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm chmod trong php” posted by on 2022-10-27 02:39:15. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Khai báo biến và hằng số trong php
Check Also
Close
Back to top button