Hàm array_uintersect trong php

Hàm array_uintersect() sẽ tạo ra một mảng mới gốm các phần tử có giá trị giống nhau của 2 hay nhiều mảng truyền vào. Nếu khóa của các phần tử đó ở mỗi mảng là khác nhau thì khóa của phần tử ở mảng đầu tiên sẽ được sử dụng làm khóa ở mảng mới.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_uintersect($array1, $array2 ..., $value_compare_func);

Trong đó

  • $array1, $array2 … là các mảng dữ liệu truyền vào.
  • $value_compare_func là hàm so sánh bắt buộc phải chả về giá trị nhỏ hơn 0, bằng 0, hoặc lớn hơn 0.

Ví dụ

Code

$array1 = array(
	"1" => "html",
	"2" => "css",
	"3" => "js",
	"php"
);
$array2 = array(
	"1" => "python",
	"z" => "css",
	"3" => "JS",
	"C#"
);

$result = array_uintersect($array1, $array2, "strcmp");
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
    [2] => css
    [4] => php
)

Tham khảo:php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_uintersect trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_uintersect trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_uintersect trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_uintersect trong php” posted by on 2022-07-15 02:55:44. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fgetc trong php
Check Also
Close
Back to top button