Hàm array_push() trong php

Hàm array_push() trong PHP dùng để thêm một phần tử mới vào cuối mảng, ví dụ mảng bạn có 10 phần tử thì hàm này sẽ thêm phần tử vào vị trí thứ 11, lúc này tổng cộng mảng có 10 phần tử.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápint array_push ( array &$array , mixed $value1 [, mixed $… ] )

Trong đó:

 • $array: là mảng cần thêm (biến tham chiếu)
 • $value1: là phần tử muốn thêm
 • Nếu có nhiều phần tử muốn thêm thì thêm nó đằng sau $value1

Giá trị trả về

Kết quả trả về băng 1 nếu thêm thành công và 0 nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Lưu ý: tham số $array là tham chiếu nên sau khi chạy xong hàm array_push() thì các phần tử cần thêm đã được thêm vào mảng $array rồi.

Ví dụ

Các ví dụ liên quan đến hàm array_push() trong php.

Thêm một phần tử vào cuối mảng

$websites = array();

array_push($websites, 'code.phpbbvietnam.com');

echo '<pre>';
print_r($websites);

Kết quả:


Array
(
  [0] => code.phpbbvietnam.com
)

Thêm nhiều phần tử vào cuối mảng

$websites = array();

array_push($websites, 'code.phpbbvietnam.com', 'course.phpbbvietnam.com', 'video.phpbbvietnam.com');

echo '<pre>';
print_r($websites);

Kết quả


Array
(
  [0] => code.phpbbvietnam.com
  [1] => course.phpbbvietnam.com
  [2] => video.phpbbvietnam.com
)

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_push() trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_push() trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_push() trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_push() trong php” posted by on 2022-08-13 00:30:19. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hash_update trong php
Check Also
Close
Back to top button