array_column() –

# Description

Hàm array_column() trong php dùng để lấy một cột trong một mảng và trả về giá trị từ một cột duy nhất đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parameters

Cú pháp : array array_column ( array $array , mixed $column_key [, mixed $index_key = null ] )

Trong đó :

 • $array : mảng đa chiều , nói một cách đơn giản nó là 1 mảng chứa nhiều thành phần mảng khác trong đó ( bắt buộc phải có )
 • $column_key : cột các giá trị trả về . Mặc định các giá trị này có key là số nguyên hoặc có thể tùy chỉnh bằng $index_key ( bắt buộc phải có )
 • $index_key : là key của giá trị trả về, tham số này nếu không truyền vào thì sẽ trả về mảng trả về sẽ có key sex bắt đầu bằng 0, ngược lại key sẽ là giá trị của cột mà ta chỉ định

# Return values

Trả về một mảng có các giá trị đại diện cho một cột duy nhất từ mảng đầu vào

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

# Examples

Sau đây là ví dụ cơ bản về trường hợp có $index_key và không có $index_key

Trường hợp không có $index_key

Code:

$records = array(
  array(
    'id' => 2135,
    'first_name' => 'John',
    'last_name' => 'Doe',
  ),
  array(
    'id' => 3245,
    'first_name' => 'Sally',
    'last_name' => 'Smith',
  ),
  array(
    'id' => 5342,
    'first_name' => 'Jane',
    'last_name' => 'Jones',
  ),
  array(
    'id' => 5623,
    'first_name' => 'Peter',
    'last_name' => 'Doe',
  )
);
 
$first_names = array_column($records, 'first_name');
print_r($first_names);

Result : 


Array
(
  [0] => John
  [1] => Sally
  [2] => Jane
  [3] => Peter
)

Trường hợp có $index_key

Code:

// Sử dụng $records trong ví dụ trên
$last_names = array_column($records, 'last_name', 'id');
print_r($last_names);

Result


Array
(
  [2135] => Doe
  [3245] => Smith
  [5342] => Jones
  [5623] => Doe
)

No more examples!

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “array_column() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”array_column() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “array_column() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “array_column() – ” posted by on 2022-08-11 09:11:59. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm clearstatcache trong php
Check Also
Close
Back to top button